نکته ها !
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
باید بخواهیم تا بتوانیم.
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
سه شنبه, 29 مهر 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54