نکته ها !
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
به دوش توکل منه بار خود را  *****  ولی نعمت خویش کن کار خود را
باید بخواهیم تا بتوانیم.
در سیه کاری سرآمد روزگارت چون قلم  *****  از سر گفتار بگذر بر سر کردار شو
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
یکشنبه, 10 اسفند 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54